Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian

UZALEŻNIENIA

Regulamin przyjęty przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 115.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08.09.2020 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie ukonstytuowanej na posiedzeniu w dniu 09.09.2020 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W SZTUMIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie, zwanej dalej „Komisją”. Komisja działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2277 z późń. zm.),

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.)

4. Zarządzenia Nr 115.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 września 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie.

5. Innych właściwych przepisów prawa.

 

§ 2

1. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz działania na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych i/lub dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.

2. Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

§ 3

Komisja pracuje w ramach obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum uchwalonego przez Radą Miejską w Sztumie.

 

II. ZADANIA KOMISJI

 

§ 4

Do zadań Komisji w szczególności należą:

1.Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum.

2. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum.

3. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w zakresie m.in.:

a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c) profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci i młodzieży.

4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:

a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

b) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia.

7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

 

§ 5

Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

1. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

2. Zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Sztum miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum.

 

III. ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI

 

§ 6

1. Skład osobowy Komisji powoływany jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na czas nieokreślony.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który powoływany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Wszyscy członkowie Komisji zgodnie z obowiązującymi standardami mają obowiązek posiadać przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podnosić kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy.

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje do czasu odwołania przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, złożenia rezygnacji lub ustania członkostwa w inny sposób.

6. Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji stosownie do potrzeb. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie, które odbędzie w formie zdalnej tj. telefonicznie, skype'a oraz e-mail.

7. Posiedzenie Komisji może odbyć się przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

8. Członkowie Komisji pracują we wszystkich stałych zespołach:

- Zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu.

- Zespół inicjujący działania w zakresie określonym w art. 4 ¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

- Zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

- Zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

9. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół poddawany jest pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

10. Członkowie Komisji potwierdzają swą obecność na posiedzeniu podpisaniem listy obecności.

11. Komisja   w   zakresie   swojej   właściwości   podejmuje   decyzje   w   formie   uchwał,                      postanowień, stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

12. W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych oraz inne osoby.

13. Wnioski o leczenie odwykowe składane są w siedzibie Komisji bądź w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wniosek o leczenie odwykowe” w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (MGOPS). 

14. Po zakończonym postępowaniu o leczenie odwykowe akta oraz dokumenty dot. działalności Komisji przekazywane są do archiwum w terminie do końca marca danego roku. 

§ 7

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a) planowanie i organizowanie pracy Komisji,

b) bieżący nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji zadań Komisji,

c) reprezentowanie Komisji przed organami gminy i na zewnątrz,

d) podpisywanie dokumentów wyrażających stanowisko Komisji,

e) współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

2. Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności.

3. Do zadań Sekretarza należy:

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,

b) sporządzanie listy obecności składu Komisji,

c) przygotowanie korespondencji w sprawach bieżących Komisji,

d) prowadzenie wszelkiej dokumentacji Komisji, w tym sprawozdawczości,

e) przygotowywanie dokumentacji spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Komisji,

f) powiadamianie członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku posiedzeń,

g) realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego komisji.

4. Członkowie Komisji w szczególności:

a) uczestniczą w jej pracach poprzez udział w posiedzeniach, spotkaniach, kontrolach, pracach zespołów,

b) biorą udział w innych formach jej działań wynikających z prowadzonych zadań,

c) podnoszą swoją wiedzę i kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki uzależnień i przemocy.

 

 

IV. INNE POSTANOWIENIA

 

§ 8

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie. W uzasadnionych sytuacjach posiedzenia Komisji mogą odbywać się w innym wyznaczonym miejscu.

2. Zasady wynagradzania członków Komisji ustala Rada Miejska w Sztumie w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum.

3. Komisja posługuje się pieczątką nagłówkową o treści:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39,
tel. 55 640 63 42

 

Sztum, dnia 09.09.2020 r.

 

Członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie:

 

Małgorzata Kozłowska ………………………………..
 

Agnieszka Chmielewska ………………………………
 

Magdalena Wasiewicz …………………………………
 

Stanisław Milanowski …………………………………
 

Stanisław Mieszczak …………………………………..
 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.