Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 lipca 2024
Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

* w załączeniu grafika w postaci przeszukiwalnego dokumentu PDF

 

Gmina Sztum realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. 
W 2024 r. wysokość dofinansowania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi ze środków budżetu państwa 92 000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy Sztum 48 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 240 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” został wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • ·         dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • ·         uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 • ·         osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

Program ma charakter modułowy. W skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innej grupy adresatów:

 1.       Moduł dla dzieci i młodzieży;
 2.       Moduł dla osób dorosłych;
 3.       Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Pomoc trafia do osób o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Dzięki temu pomoc w ramach ww. programu otrzymują osoby, których dochód nie przekracza:

 • ·         1 552,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • ·         1 200,00 zł – dla osoby w rodzinie.

W ramach przedmiotowego programu gmina Sztum otrzymała w 2024 r. środki na realizację 1 Modułu dla dzieci i młodzieży oraz 2 Modułu dla osób dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia w postaci produktów żywnościowych.

Na terenie miasta i gminy Sztum w/w program realizowany jest na podstawie przyjętych przez Radę Miejską w Sztumie uchwał:

- Uchwała nr LXIII.551.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztumna lata 2024-2028;

- Uchwała LXIII.552.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

- Uchwała nr LXIII.553.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29.11.2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach ww. programu mogą uzyskać więcej informacji pod nr telefonu (55) 640 63 32 lub zgłosić się osobiście do pracowników socjalnych (pok. nr 5) w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

 


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007). Program ten zastąpił dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.). W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. By wprowadzić nowe regulacje także na poziomie gminnym, Rada Miasta Sztum podjęła stosowne uchwały.

 

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

 1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
 2. Moduł dla osób dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu pierwszego i drugiego jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina może zorganizować również dowóz posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej wynosi:

792 zł dla osoby w rodzinie,

1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

Nowy program różni się od poprzedniego wprowadzeniem działań dotyczących modułu  trzeciego. Celem tego modułu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły  poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w szkole. Efektem ma być tworzenie stołówek w szkołach, które ich nie posiadają, uruchamianie stołówek niefunkcjonujących lub poprawa standardu istniejących – tak, aby miały własną kuchnię i jadalnię. W ramach modułu możliwe jest więc także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni.

Za realizację zadań wynikających z modułów 3. odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

W związku z wejściem w życie uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 sztumski samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając następujące uchwały:

 1. UCHWAŁA NR III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności udzielanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 2. UCHWAŁA NR III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów  żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 3. UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum” na lata 2019-2023.

 

W ramach wyżej wymienionych uchwał, wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 150 % kryterium wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej – tak samo, jak miało to miejsce podczas realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Rada Miasta Sztum przyjęła także program osłonowy, dzięki któremu, w myśl ustawy, będzie możliwie skorzystanie przez dziecko z posiłku w szkole, bez wcześniejszego wydania decyzji i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia warunków określonych w Programie do przyznania pomocy, a wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie o potrzebie udzielenia pomocy w takiej formie. Warunkiem jest, by z tego rodzaju wsparcia korzystało w danym miesiącu nie więcej niż 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program osłonowy przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Sztum jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, a tym samym ograniczających możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Jego koordynatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ten program we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sztum. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 640 5563.

Pliki do pobrania:

logo.pdf
Format: pdf, 1.4 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.