Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Należy jednak podkreślić, że ośrodek pomocy społecznej kieruje się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi.

Ponadto w drodze postępowania administracyjnego przeprowadzane są wywiady u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o pomoc zgodnie z art. 103 i 107 ustawy o pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy lub ewentualne powiadomienie o konieczności jej udzielenia. MOPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

 

Co mogą obejmować usługi opiekuńcze?

1.W zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych:

● utrzymywanie czystości w pokoju osoby wymagającej usług poprzez bieżące porządki oraz utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego, wynoszenie śmieci;

● mycie okien w mieszkaniu (2 razy w roku) u osób bez rodziny;

● przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety oraz mycie naczyń stołowych używanych do przygotowania i spożycia posiłku przez klienta;

● przygotowanie produktów lub posiłków na część dnia, w której klient zostanie sam (podwieczorek, kolacja);

● zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania klienta oraz pomoc przy sporządzaniu listy zakupów;

●pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego klient;

● dostarczanie jednego gorącego posiłku jeśli został przyznany przez Ośrodek;

● pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

● pomoc w ogrzewaniu mieszkania poprzez palenie w piecu, przynoszenie opału maksymalnie 5 kg jednorazowo.

 

2. W zakresie opieki higieniczno-sanitarnej:

●pomoc przy kąpieli osobom niepełnosprawnym (chodzącym) w tym czesanie, ubieranie,  obcinanie paznokci;

● mycie osoby sprawnej ruchowo w łazience: prysznic/wanna/miska;

● mycie osoby obłożnie chorej (leżącej) na łóżku chorego;

● zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb klienta;

● pranie bielizny osobistej i pościelowej pod warunkiem posiadania przez klienta pralki  automatycznej, względnie noszenie bielizny do pralni;

● przesłanie łóżka osoby wymagającej usług opiekuńczych;

● układanie chorego na łóżku;

● pomoc przy  załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów w razie stosowania.


3. W zakresie pielęgnacji zleconej przez lekarza:

● pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem rodzinnym;

●realizacja recept lekarskich na koszt klienta;

●zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;

●dozowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza według rozpisanego dawkowania;

●powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych zmianach skazujących  na pogorszenie stanu zdrowia klienta. 


4. W zakresie pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby:

●podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;

●organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;

●organizowanie spacerów;

● czytanie;

● zamawianie wizyt duchownych;

● podtrzymywanie osób starszych w ich samodzielności i sprawności.


Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze są sprawowane od poniedziałku do piątku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w weekendy.


Usługi opiekuńcze realizowane są przez:

Firma Usługowo-Opiekuńcza "Pomocna Dłoń"
Małgorzata Lemańczyk
Pl. Plebiscytowy 2
82-500 Kwidzyn

 

Odpłatność za usługi reguluje Uchwała NR XXIII.181.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania z późn. zm.

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie, pomoc otrzymują nieodpłatnie.

 

Dokumenty wymagane  od osoby, która stara się o pomoc w formie usług opiekuńczych:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych wraz z uzasadnieniem swojej prośby;
 2. Aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o konieczności pomocy w formie usług opiekuńczych;
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 4. Zaświadczenia osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie podania bez względu na tytuł i źródła ich utrzymania (decyzje o wysokości renty/emerytury, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, decyzje o zasiłkach rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnym, decyzja o dodatku mieszkaniowego, alimenty itp.)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 6 lub pod nr tel. 55 640 6333.

Osoba do kontaktu:

Specjalista pracy socjalnej: Pani Kamila Ostolska – Piróg

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka.

Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020, poz 1876 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim:

 • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 • Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
 • Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.),
 • Pomoc mieszkaniową,
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018, poz. 1878 z późn. zm.)

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się w miejscu zamieszkania (tj. w mieszkaniu osoby chorej) i jego najbliższym otoczeniu. Usługi świadczone są  codziennie od poniedziałku do niedzieli.

Ośrodek nie zatrudnia bezpośrednio osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to zlecane jest organizacji pozarządowej, wybranej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z poźn.zm.).

Organizacja ta zatrudnia osoby bezpośrednio wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, terapeuta, logopeda i inne zależnie od potrzeb)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”

Ul. Reja 12, 82-400 Sztum


Procedura przyznania świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w OPS  (zakładka usługi opiekuńcze).

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postępowanie wszczynane jest na wniosek opiekuna prawnego lub z urzędu, za zgodą opiekuna prawnego.

Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy złożyć wraz z załączonym:

 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do usług specjalistycznych
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, która określa okres, wymiar godzinowy przyznanej pomocy, zakres usług oraz miesięczną odpłatność za usługi i termin jej wnoszenia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczone zostanie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej kwoty  701,00 zł, od którego jest obliczana wysokość odpłatności. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w RMPS z dnia 22 września 2005 r.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (§ 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), zwłaszcza ze względu na:
 • konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
 • konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
 • konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
 • zdarzenie losowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 640 6333.

Osoba do kontaktu:

Specjalista pracy socjalnej: Pani Kamila Ostolska – Piróg

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.